Archief: WinTrack 10 – Nieuwe functie’s

Deze beschrijving is speciaal voor de WinTrack gebruiker die bekend is met de laatste versie van WinTrack (versie 9) en geïnteresseerd is in de nieuwe mogelijkheden van WinTrack 10.

Nieuwe mogelijkheden met flexibele rails:
Er kan nu, naast de overgangsbogen (van recht naar gebogen of omgekeerd) ook een overgangsboog gecreëerd worden van radius A naar radius B. Daarvoor is de dialoog Overgangsboog toevoegen uitgebreid met een nieuwe invoermogelijkheid.

oovergangsboog
De nieuwe opdracht Verschuiven met hulplijn in Menu Bewerken | rails /symbolen verschuiven is speciaal voor het ontwerpen met flexibele rails een belangrijk hulpmiddel. Met deze opdracht kunnen één of meerdere rails met de muis langs een hulplijn verschoven worden. Daarnaast is het mogelijk een tweede hulplijn vast te leggen, waarmee men de rails dan precies naar de gewenste positie kan verschuiven.

Nieuwe opdracht: Verbinding met vooringestelde radius in Menu Invoegen | Flexrail Hiermee kan een gebogen flexrail met een vaste radius ingevoegd worden. Een optimale radius wordt vooringesteld en daarnaast worden automatisch de rechte rails voor en na de boog ingevoerd.

Verbetering van de opdracht Flexrail wijzigen: Tot op heden kon het einde van een reeds ingetekende flexrail (Flexrail met muisinvoer) alleen verschoven worden als het open einde aan de juiste kant zat. Nu is dat geen toevalstreffer meer, maar het verschuiven is altijd mogelijk.

Nieuwe opdracht Flexrail opdelen: Een geselecteerde flexrail kan met deze opdracht, in het menu Bewerken, op elke gewenste plaats opgedeeld worden.

Nieuwe opdracht Spiegelen: Hiermee kunnen delen of het gehele railplan gespiegeld worden. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden: – spiegelen aan de railverbinding, – spiegelen van boven naar beneden, – spiegelen van links naar rechts.

Bedraden: deze mogelijkheid werd grondig onder handen genomen. Het bedraden werd vereenvoudigd en daarnaast is er een elektrische controle mogelijkheid. De volgende functies/opties zijn beschikbaar:
1. Menu Invoegen | Bedrading
Deze functie was al aanwezig maar heeft alleen nog zijn naam behouden, de bedrading wordt daarmee niet meer op de bekende wijze getekend. De huidige werkwijze wordt verklaard in het Menu Invoegen | Bedrading.
2. Nieuw tabblad Elektra in het dialoogvenster Eigenschappen/Weergave van de rail.

oEigenschappen_weergave
Voorinstelling voor C-/M-rail is mogelijk in Menu Opties | Instelling | Elektrisch/reset.
oInstellingen
3. Geselecteerde railverbinder (tussen twee rails) kan van isolatie voorzien worden. Hiervoor is de opdracht Bewerken|isolatie;
oIsolatie
Deze keuze kan ook gemaakt worden via het contextmenu (rechter muisknop) als de railverbinder geselecteerd is.
o2200
4. De elektrische controle wordt na elke wijziging in het railplan uitgevoerd en direct weergegeven. Deze elektrische controle gebruikt natuurlijk rekentijd en is daarom standaard niet ingeschakeld. De controle wordt in Menu Beeld | Elektrische controle, in- en uitgeschakeld.

5. De elektrische en digitale componenten zijn over het algemeen breed inzetbaar. Daarom zijn de meeste componenten in het railkeuzevenster niet meer onder Symbolen van de desbetreffende fabrikant te vinden, maar onder een nieuwe knop Elektra/digitaal.

oRailkeuze

De symbolen voor het raamwerk van de onderbouw die zich voeger op deze plaats bevonden, zijn nu via Symbolen algemeen bereikbaar.

oRailkeuze1b

Hoe de software reageert als men de knop Elektra/digitaal aanklikt, kan door de gebruiker worden ingesteld. Daarvoor is er een keuzemogelijkheid in Menu Opties | Symbolenbestand.
oElektrische_digitale_componenten

In de dialoog Eigenschappen kan het invoerveld Extra info ook voor informatie (bijv. bloknummer, wisselnummer e.d) worden gebruikt welke in de rail (in plaats van het catalogusnummer) getoond word. In dat geval moet de tekst vooraf gegaan worden door het teken “\” (backslash; niet te verwisselen met de schuine streep “/”)
oExtra_info

De tekst wordt dan als volgt getoond:
ow33

Indien gewenst kan voor het “\” teken nog een andere tekst als normale extra info ingevoerd worden.

oExtra_info ow33_meegebogen

Het invoeren van de extra informatie in de dialoog Eigenschappen kan nu voor alle geselecteerde rails in één keer ingevoerd worden. Dit is interessant als men bijv. blok-secties in combinatie met het “/” teken wil maken zonder dit voor elke rail afzonderlijk uit te moeten voeren. Deze mogelijkheid is echter alleen toepasbaar als uitsluitend rails geselecteerd zijn. Nieuwe mogelijkheden om aan een traject een kenmerk mee te geven voor bijv. terugmelding, afremtraject e.d.

oTraject_kenmerk

De individuele kleur van een railstuk kan in combinatie met deze nieuwe optie voor het merken van speciale trajecten gebruikt worden. De breedte van de kenmerklijn is in de dialoog Menu Opties | Beeldscherm | Symbool in te stellen.

oIndividuele_kleur

Bij de maximale breedte is de individuele kleur van een railstuk gelijk aan de individuele kleur van de rails voorheen (m.a.w. het railstuk wordt geheel gevuld).

Wijziging in Menu Extra | Afstand. Er wordt altijd de kortste afstand tussen de gemarkeerd de railverbinding en de aangeklikte rail getoond. Het werkt daarom ook bij bogen en flexrail (de werking bij het aanklikken van een railverbinder is niet gewijzigd).

Menu bestand | Afdrukken op positie is verbeterd: De rechthoek voor het markeren van de uitsnede kan nu niet alleen maar vergroot of verkleind worden, maar ook de positie kan veranderd worden. Daarvoor moet naast de ingedrukte muistoets ook de Shifttoets gedrukt worden. Er kan net zo vaak als dat nodig is gewisseld worden tussen vergroten/verkleinen en de positie. Wordt de muistoets los gelaten, dan start het afdrukken.

Het tonen van een schuindak in het 3D-beeld is nu mogelijk. Daarvoor is er bij de eigenschappen van de zijkanten een nieuw tabblad Schuindak toegevoegd dialoog Eigenschappen/Weergave.

oSchuindak

Het schuine dak wordt met of zonder gekozen achtergrond weergegeven. Daarvoor moet de optie Schuindak met achtergrond weergeven actief zijn. De waarden voor het schuine dak kunnen dan in de dialoog ingevoerd worden.

oSchuindak_achtergrond

In de 3D-weergave kunnen de achtergronden met schuindak ook van beide kanten getoond worden: Menu Beeld | schuindak aan beide zijden.

Nieuwe opties in Menu Opties | Beeldscherm | 3D-beeld Mogelijk is de weergave van ingeplande achtergronden niet altijd gewenst. Daarom is er in de dialoog een extra optie opgenomen.

oBeeldscherm

Tevens is de mogelijkheid om het niet beschikbaar zijn van een desbetreffend 3D-beeld te melden, toegevoegd

oNiet_aanwezige_te3

Deze optie kan voor elk railplan afzonderlijk ingesteld worden. Alleen als de optie geactiveerd is wordt u bij het samenstellen van het 3D-beeld gewezen op de niet beschikbare 3D-bestanden.

Als symbolen voor water een bijzondere kleur toegewezen krijgen, kan deze kleur ook in het 3D-beeld weergegeven worden. Hierdoor kunnen smalle watersymbolen ook gebruikt worden om wegen (bijv. grijs) weer te geven.

oWater-symbolen

Nieuwe optie in dialoog Materiaaloverzicht: Alleen artikelen met een restbestand tonen. Hiermee is het mogelijk artikelen te vinden waarvan men nog voldoende voorraad heeft. De optie Ook andere nummers met voorraad tonen is daarmee komen te vervallen.

Het materiaal overzicht kan gedurende het bewerken van het railplan geopend blijven. Nieuw daarvoor is de knop Actualiseren.

Verbeteringen in Menu Spanten:
1) bij de breedte van de opening in de spanten wordt nu rekening gehouden met de materiaaldikte. Want op een plek waar een tracé niet onder een hoek van 90 graden door een spant loopt, moet de doorgang breder zijn. De materiaaldikte van de spanten is in te stellen in de dialoog Opties | Beeldscherm | 3D-weergave. De spant wordt dan in het 2D beeld al in de overeenkomstige dikte afgebeeld.

oSpanten

2) Verdere verbeteringen in het 3D-beeld vindt u in bij de desbetreffende beschrijving in dat hoofdstuk.

Vernieuwingen bij Beeld: 1) Bij de opgeslagen beelden Menu Beeld | Beeld wordt nu ook de positie en de zoomfactor opgeslagen zodat bij het oproepen van een opgeslagen beeld, deze ook exact in de opgeslagen weergave wordt getoond. Of bij het oproepen van het beeld ook werkelijk de opgeslagen positie en zoomfactor gebruikt moet worden, kan in Menu Opties | Beeldscherm | Diversen ingesteld worden.

oOpgeslagen_posities

Als de deze functie niet wordt gewenst (de werking zoals voorheen) kan deze optie uitgeschakeld blijven. In dat geval kan de opgeslagen positie en zoom indien gewenst, getoond worden door gedurende het klikken op het beeld in de niveaubalk, gelijktijdig de Shifttoets in te drukken.

2) Met het beeld wordt nu ook de toestand van de niveaubalk opgeslagen (welke niveaus in de niveaubalk weergegeven worden).

3) Beelden kunnen ook weer gewist worden. Hiervoor moet bij het klikken op de knop voor dat beeld in de niveaubalk, de Ctrl-toets gedrukt worden.

4) Aan het beeld kan bij het opslaan een naam meegegeven worden. Deze naam wordt bij het bewegen van de muisaanwijzer over de beeldknop in de niveaubalk getoond.

In Menu Opties | Beeldscherm | Diversen kunnen railverbindingen zichtbaar gemaakt worden waarbij de railstukken niet precies sluiten (daarbij komt de hoek niet precies overeen). Dit zijn rails die “verbogen” zijn (menu Bewerken | Rail buigen ) of die bij het tekenen niet precies op elkaar aansluiten.

oNiet_exact_passende_railverbindingen

Indien deze optie ingeschakeld is worden de desbetreffende railverbindingen altijd zoals onderstaand weergegeven. De toegepaste kleur is de ingestelde kleur die bij het markeren wordt gebruikt. De optie Rail verbogen in de dialoog Weergave is daardoor overbodig en vervallen.

oRailverbindingen

Nieuwe functie Menu Bewerken | Zoeken. Daarmee kan gezocht worden naar teksten en toebehoren informatie.

Toebehoren informatie is ook bij perrons en lijnen beschikbaar.

Nieuwe functies voor het muiswiel:
1) muiswiel en Shifttoets: horizontaal scroll
2) muiswiel en Ctrl-toets: scroll veranderen (zoom in / uit).

Kopiëren van losse gekoppelde symbolen is nu ook mogelijk (uitgezonderd bovenleiding elementen).

De hoogte van een aangeklikte hoogtelijn wordt in de statusbalk weergegeven.

De dialoog Symbolen verplaatsen heeft er knoppen voor de hoeken 450 en 600 bij gekregen.

Module: Moduleovergangen
In de voorbeeldweergave van de moduleovergangen in de dialoog Moduleovergangen beheren/invoegen kon voordien geen tunnel weergegeven worden. Dit is nu wel mogelijk; is er in de moduledefinitie een rail met een x-waarde welke kleiner is dan de al weergegeven rails, dan wordt deze rail en de daarop volgende automatisch als tunnelovergang weergegeven. Dit betekent; eerst de zichtbare overgangen weergegeven en dan de overgangen in de tunnel.

Railkeuzevenster
1 het venster wordt niet alleen verkleind als het kruis voor het sluiten aangeklikt wordt, maar ook geheel naar linksboven verplaatst zodat het zo min mogelijk het railplan verstoort. Nogmaals klikken op het kruis vergroot het venster weer in de oorspronkelijke vorm en zet het terug op de oorspronkelijke plaats.
. 2) Het voorbeeld geeft nu het symbool uitgevuld en in kleur weer.

oSymbool_uitgevuld

De opdracht in de voorgrond / in de achtergrond kan nu ook uitgevoerd worden als er meerdere symbolen geselecteerd zijn.

Bovenleiding
Bij het verleggen van de rijdraden wordt de kleur van de laatste rijdraad overgenomen.

De verschillende beelden van de 3D-weergave kunnen nu, i.p.v. de menukeuze, ook met de toetsencombinatie Alt+1 t/m Alt+5 opgeroepen worden.

De nieuwe Faller LaserStreet-straatelementen zijn opgenomen.

Alle programma instellingen kunnen teruggezet worden in de toestand direct na de installatie: dialoog Opties | Instellingen | Elektra/Reset.