Garantievoorwaarden Märklin/Trix

Behalve de bestaande wettelijke nationale garantie voor de Märklin-dealer als contractpartner (dealer-garantie) biedt de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van een Märklin product tevens een

fabrieksgarantie met een geldigheid van
24 maanden vanaf de koopdatum

tegen de hierna beschreven voorwaarden. Daarmee heeft u – ongeacht de plaats van aankoop – de mogelijkheid, opgetreden gebreken of storingen rechtstreeks bij de firma Märklin als fabrikant van het product te reclameren.

Garantievoorwaarden

Deze garantie geldt uitsluitend voor Märklin- assortimentsproducten en -onderdelen, die bij een Märklin-dealer ergens ter wereld werden gekocht. Als koopbewijs dient ofwel het door de Märklin- dealer volledig ingevulde garantiebewijs of de aankoopkwitantie. Wij adviseren met klem, garantiebewijs en aankoopkwitantie samen te bewaren.

Inhoud van de garantie / Uitsluitingen

De garantie omvat – naar keuze van de fabrikant – het gratis verhelpen van storingen of gratis vervanging van defecte onderdelen, die aantoonbaar op constructie-, fabricage, materiaal- of transportfouten berusten, inclusief de hiermee verbonden service, verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

De garantieaanspraak vervalt:

• Bij door slijtage veroorzaakte storingen resp. bij gebruikelijke slijtage van de aan slijtage onderhevige onderdelen.

• Bij ombouw van Märklin-producten met niet door de fabrikant vrijgegeven onderdelen.

• Wanneer inbouw van bepaalde elektronica- componenten in strijd met de specificaties van de fabrikant door niet daartoe geautoriseerde personen werd uitgevoerd.

• Bij gebruik dat afwijkt van het door de fabrikant aangegeven gebruiksdoel.

• Wanneer de in de gebruikshandleiding staande instructies van de fabrikant niet werden opgevolgd.

De garantietermijn wordt door een reparatie of een vervangende levering niet verlengd. Garantieaanspraken kunnen ofwel bij uw dealer of via inzending van het gereclameerde onderdeel, tezamen met het volledig ingevulde garantiebewijs of de aankoopkwitantie en een beschrijving van de klacht, rechtstreeks bij de firma Märklin worden ingediend.

Het adres luidt:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparatur-service
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen

Toelichting

Uw Märklin-dealer is dus uw aanspreekpunt voor al uw vragen over en aanspraak op garantie. Een Märklin dealer is alleen een door Märklin geautoriseerde dealer (officiële dealers in Nederland). Met uw aankoop-bewijs (de kassabon) heeft u sinds 1 januari 2002 in Europa 24 maanden garantie op alle producten die u bij een winkel koopt. De winkelier waar u het product koopt is degene die u garantie moet geven. De fabrikant van het artikel is hiertoe in principe niet verplicht.

Uw Märklin-dealer kan reparatie of nalevering van onderdelen regelen met het Märklin Service Centrum in Borne. Het Märklin Service Centrum beoordeelt of er sprake is van garantie en zal in dat geval de reparatie gratis voor de handelaar uitvoeren. Als het Märklin Service Centrum constateert dat er geen sprake kan zijn van garantie (uitsluiting, zie de tekst hierboven), dan worden na overleg met de handelaar de kosten voor eventuele reparatie doorberekend aan de handelaar en die kan de kosten dan weer doorberekenen aan u.

Indien er aan het product wijzigingen zijn aangebracht (inbouw van decoder, inbouw van verlichting, omwisseling van koppelingen en/of wielstellen e.d.) dan bepaalt de fabriek in de persoon van de heer Keuterman, die door de fabriek in Duitsland verantwoordelijk is gesteld voor de garantie-afwikkelingen en reparaties van Märklin in Nederland, of en in hoeverre een beroep kan worden gedaan op de garantie. Daarbij kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat het betreffende product naar de fabriek moet worden opgestuurd voor nader onderzoek. In de praktijk komt het namelijk nogal eens voor dat producten voor garantie, reparatie of omruil worden aangeboden terwijl:

a) de garantietermijn is verstreken en het dan aan de fabriek ligt in hoeverre er coulance wordt toegepast en b) de door de handelaar c.q. eindgebruiker uitgevoerde wijziging(en) en/of reparaties niet conform de eisen, zoals o.a. beschreven in de handleidingen voor bijvoor-beeld de inbouw van decoders, zijn uitgevoerd.